Ferenc pápa a Rota Romana bírái előtt mondott beszédet január 21-én délelőtt, amikor a hagyományokhoz híven kihallgatáson fogadta őket az új bírósági évad ünnepélyes megnyitása alkalmából. A pápa szavairól Érszegi Márk Aurél kánonjogász összefoglalóját közöljük.

„Nagy bátorságra van manapság szükség a megházasodáshoz. S azoknak, akikben van elég erő és öröm, hogy megtegyék e fontos lépést, érezniük kell az Egyház konkrét szeretetét és közelségét.” Ekképpen összegezte saját beszédét Ferenc pápa a Rota Romana bírái előtt, amikor január 21-én délelőtt, a hagyományokhoz híven, kihallgatáson fogadta őket az új bírósági évad ünnepélyes megnyitása alkalmából.

A Rota Romana bíróságon tárgyalt ügyek túlnyomó többsége a házasságok érvényességének, avagy semmisségének kiderítésére irányul. Nem meglepő ezért, ha ezen bírósági évadnyitók alkalmával a pápák rendszerint a házassággal és a házasságjoggal kapcsolatos kérdéseket taglalnak. Az idén a Szentatya tehát a házasságra való felkészítés és a házasok továbbképzése, támogatása szükségességéről szólt, s ezzel lényegében a tavalyi beszédének a fonalát vette fel.

II. János Pál pápa Fides et ratio enciklikáját idézve a szentatya emlékeztetett, hogy „mély összefüggés van a hittel és az ésszel megszerezhető ismeretek között” (FR 16.). XVI. Benedek nyomán pedig rámutatott, hogy csak az isteni igazságra való nyitottság segít megérteni az emberre vonatkozó igazságot a házasságban is. Vagy amint a Lumen fidei enciklika fogalmaz (LF 27.), ha a szeretet nem az igazságra épül, akkor ki van szolgáltatva az érzelmek változásának, és nem állja ki az idő próbáját.

Manapság éppen az a legnagyobb gond a házasságokkal, még a hívő emberek esetében is, mutatott rá Ferenc pápa, hogy napjaink mentalitása elhomályosítja az örök igazságokhoz való hozzáférés lehetőségét, és ezáltal a hit meggyengül, elveszíti irányadó jellegét az ember életében (vö. Evangelii gaudium, 64). Így hát meglehetősen vegyes képet mutat az esküvőre készülő jegyesek hitélete, és napjainknak a hitet és vallási értékeket nélkülöző közege befolyásolhatja a házassági beleegyezés tudatosságát, megfontoltságát is.

Erre a helyzetre Ferenc pápa két orvosságot, megoldást javasol. Az egyik a jegyesek megfelelő felkészítése, a másik pedig a fiatal házasok támogatása az egyházi közösség részéről.

A házasságra felkészítés folyamata kiváló evangelizációs alkalom a felnőttek, s különösen a hittől eltávolodottak felé, mely elősegítheti a Krisztussal való személyes találkozást. A családpasztoráció felelőseinek ezért legyen gondjuk rá, mondta a pápa, hogy hatékony felkészítést nyújtsanak, hogy a jegyesek a felkészülés során hitükben is megerősödjenek. Segíteni kell a házasulandókat,hogy megismerjék és megéljék a házasság valóságát, s így ne csak érvényes és megengedett, de gyümölcsöző is legyen az életükben a házasság szentsége. Ehhez megfelelő képzettségű és felkészültségű személyekre van szükség, mind papokra, mind világiakra, köztük házaspárokra. Ferenc pápa megismétli – amint tavaly is tette – azt a már a Familiaris consortio apostoli buzdításban is szereplő javaslatot (FC 66.), melynek értelmében a házassági felkészítést egyfajta „új katekumenátusként” kellene felfogni.

Problémát jelent ugyanis a pápa szerint, hogy a fiatal házasokat gyakran mintegy magukra hagyja az egyházi közösség, mert elmaradoznak a plébániáról, főként a gyerekek születése után. Pedig éppen ekkor van leginkább szükségük az emberi támogatásra és a lelki támaszra. A keresztény közösség tehát arra hivatott, hogy megfelelő eszközökkel támogassa a fiatal házasok lelki életét mind a családban, mind a plébánián. Ilyen megoldást jelenthetnek a kisebb közösségek, ahol együtt olvassák a Szentírást, imádkoznak, meg tudják beszélni a családi életet érintő kérdéseket és egyáltalán, jó társaságban lehetnek. A fiatal házasoknak tehát megfelelő továbbképzésre van szükségük, hogy az esküvő után is a hitüknek megfelelően éljenek az Egyházban.

Ferenc pápa szerint tehát az a megoldás, ha elősegítjük, hogy a házasságkötés és a házasság megélése is hívő közegben történjen, mert ez meghatározó a házasság szilárdsága és igaz volta szempontjából. A plébánosoknak tudatosítaniuk kell, hogy ez egy fontos feladatuk, és a pusztán jogi és formális megközelítésű jegyesoktatás helyett a szentséghez járulásra történő alapvető felkészítést kell nyújtani. Ebben pedig ugyancsak nagy segítségükre lehetnek a felnőtt keresztények, hogy együtt építsék azt, amit Ferenc pápa „társadalmi remekműnek” nevezett, azaz az egymást szerető férfi és nő alkotta családot.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió / Magyar Kurír