Július végén az Emberi Jogok Európai Bírósága példátlan ítéletet hozott az Oliari kontra Olaszország ügyben. Az ítélet szerint Olaszország megsértette az Emberi jogok Európai Egyezményének 8. cikkelyét, amely kimondja a magánélet és a család védelmét, azzal, hogy az állam nem ismeri el törvényesen az azonos neműek párkapcsolatát és házasságát. 

 

Ezt a petíciót Európa azon országainak vezetőihez címeztük, akik a házasságot még mindig egy férfi és egy nő közötti életszövetségnek értelmezik (lásd az országok listáját a szöveg végén), egyben az Európa Tanács tagállamai. Kérjük őket, hogy ezt az ítéletet semmiképpen se integrálják országuk jogszabályi környezetébe.
Miért is? Mert ez az ítélet több sebből vérzik...

Először is, az ítélet nem helyénvaló. Elméletileg, a Bíróság egyhangú döntése ebben az esetben kötelezi Olaszországot az azonos nemű kapcsolatok törvényesítésére. De ugyanebben a dokumentumban a hét bíró közül hárman párhuzamos véleményükben kifejtik, hogy:

"...nem gondoljuk, hogy egy ilyen jellegű kötelezés egy országra való korlátozása az Egyezmény szellemiségével összeegyeztethető a helyi sajátosságokra való hivatkozással. Másodsorban, bizonyos pontokon a kollégáink... [szerint] ez a kötelezés, miszerint az azonos neműek kapcsolatát jogilag rendezni kell, a tagállamokra is vonatkozik.” (lásd pl. az ítélet 165. paragrafusát).
Lényegében azt sugallják, hogy ez az ítélet felhasználható arra, hogy bármely Szerződő Állam, (azaz az Európa Tanács tagjai) törvényesen elismerjék az azonos neműek párkapcsolatát.
Másodszor, minden egyes államnak szuverén joga az egy férfi és egy nő közötti házasság védelme. Teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy az Emberi Jogi Bíróság kötelezi Olaszországot – vagy bármely más európai országot -, hogy elinduljon a házasság intézményét leromboló úton, egyben törvényesítse a béranyaság gyakorlatát.
Harmadszor, hatalmi túlkapásról van itt szó: a Bíróság úgy tesz, mintha egy demokratikusan megválasztott szerv lenne, nem pedig kinevezett és független bírák testülete.
Az Oliarihoz hasonló ítéletek nem veszik figyelembe a hatásköröket, hanem úgy fogalmaznak, mintha a tagállamok parlamentjei engedelmeskednének nekik... Ennek a hozzáállásnak egy egészséges demokráciában nincs helye.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága nem demokratikus intézmény.
Az Emberi Jogok Európai Bíróságát az Európa Tanács hozta létre a második világháborút követően részben azért, hogy védjék az alapvető emberi jogokat a lehetséges megtorlásokkal és nem-demokratikus állami beavatkozásokkal szemben.
Manapság viszont a nem megválasztott képviselőkből álló testület újraértelmezi szerepét, és olyan ítéleteket hoz, amelyekkel egy ultraliberális, többnyire Nyugatról származó európai csoport érdekeit mozdítja elő. Ily módon a Bíróság meggyalázza a néhai európai vezetők emlékét, akik azért csatlakoztak az Európa Tanácshoz, mert abban a demokrácia védelmének megbízható biztosítékát látták.
Ezért írtunk levelet 24 európai ország vezetőjének, akik a házasságot egy férfi és egy nő közötti szövetségnek tartják, hogy ne engedjék, hogy országuk jogalkotásában gyökeret verjen ez a döntés. Ezeknek az államfőknek szükségük van a biztatásunkra, hogy ellenálljanak a meleglobbi, a média és a természetes család ellen forduló nyugat-európai hatalmak nyomásának!

Bővebb információ:
Az Európa Tanács 24 országa, amelyek nem ismerik el az azonos neműek házasságát: Albánia, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Görögország, Grúzia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Moldova, Monaco, Montenegró, Olaszország, Oroszország, Örményország, Románia, San Marino, Szerbia, Szlovákia, Törökország, Ukrajna.

http://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_HUN.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156265#{"itemid":["001-156265"]}
http://eclj.org/pdf/Oliari-Orlandi-v-Italy-ECHR-ECLJ-WO-English.pdf